banner

单词搜索

相关单词

返回首页

 • dot denial (n. 否认,拒绝)
 • dot disclaim (v. 放弃,弃权,拒绝)
 • dot exclude (v. 除外,排除,拒绝
  [计算机] 排除)
 • dot no (n. 不,拒绝,否决票
  a. 没有,不是,绝非
  ad. 不)
 • dot refuse (n. 废物,垃圾
  vi. 不愿,拒绝
  vt. 拒绝)
 • dot repudiate (v. 拒绝,拒付,拒绝履行)
 • dot repulse (n. 击退,拒绝
  v. 逐退,击退,拒绝)
 • 共7条记录 当前第1-7条 当前第1/1页