banner

单词搜索

相关单词

返回首页

 • dot crew (n. 全体船员,全体乘务员
  vi. 一起工作)
 • dot gang (n. 队,群,帮
  v. 一组,联合在一起)
 • dot lump (n. 块状,瘤,很多
  v. 使...成块状,混在一起,忍耐)
 • dot mat (n. 垫,丛,衬边
  a. 粗糙的
  v. 纠缠在一起,铺席于...上,使...无光泽)
 • dot rodeo (n. 将牛、马驱集在一起;竞技表演 【经】 牛市场)
 • dot scramble (n. 攀缘,争取
  v. 攀缘,搅炒,混杂一起)
 • dot together (ad. 一起)
 • dot with (prep. 和...一起,用)
 • 共8条记录 当前第1-8条 当前第1/1页