banner

单词搜索

相关单词

返回首页

 • dot hail (n. 冰雹,致敬,招呼
  v. 向...欢呼,致敬,招呼
  int. 万岁,欢迎)
 • dot hurrah (n. 欢呼声,骚动,欢乐
  v. 欢呼,以欢呼迎接,呼万岁
  int. 万岁)
 • dot megawatt (n. 百万瓦特)
 • dot million (n. 百万
  a. 百万)
 • dot millionaire (n. 百万富翁
  v. 沉淀,存款,定金)
 • dot panacea (n. 万灵药)
 • dot ppm (每分钟页数,百万分之...)
 • dot protean (a. Proteus 的,千变万化的,变化不定的)
 • dot sureness (n. 千真万确,确实)
 • 共9条记录 当前第1-9条 当前第1/1页