banner

单词搜索

相关单词

返回首页

 • dot account (n. 帐目,报告,估计
  v. 叙述,解释
  n. 利益,好处)
 • dot behalf (n. 利益)
 • dot benefit (n. 利益
  v. 获益)
 • dot gainful (a. 有利益的(唯利是图的))
 • dot lucrative (a. 有利益的,获利的,合算的)
 • dot payable (a. 可付的,应付的,有利益的)
 • dot profit (n. 利润,赢利,利益
  v. 有益,获利,赚钱)
 • dot profitability (n. 收益性,利益率)
 • dot public interest (公共利益)
 • 共9条记录 当前第1-9条 当前第1/1页