banner

单词搜索

相关单词

返回首页

 • dot barrel (n. 枪管,炮管,桶
  vi. 快速移动
  vt. 把...装桶)
 • dot fast (a. 快速的,耐久的,紧的
  ad. 很快地,紧紧地,彻底地
  n. vi. 禁食, 绝食, 斋戒)
 • dot fastback (快速返回)
 • dot lightning (a. 闪电般的,快速的
  n. 闪电)
 • dot rev (v. 发动机旋转,加快速度)
 • dot speed-reading (n. 快速阅读)
 • dot speedy (a. 快速的(高速的,迅速的,敏捷的,立即的))
 • dot sudden (n. 突然,忽然
  a. 突然的,快速的)
 • dot swift (a. 快的,迅速的
  ad. 快速地
  n. 雨燕)
 • dot twirl (vt. 快速转动(扭转)
  n. 扭转(复制的钥匙,旋转的东西))
 • 共10条记录 当前第1-10条 当前第1/1页