banner

单词搜索

相关单词

返回首页

 • dot melancholy (n. 忧沉,悲哀,愁思
  a. 忧沉的,使人悲伤的,愁思的)
 • dot mournful (a. 悲恸的,悲哀的,令人惋惜的)
 • dot pathetic (a. 悲哀的,可怜的,感伤的)
 • dot plaintive (a. 悲哀的,哀伤的)
 • dot sad (a. 悲哀的,伤心的,不能令人满意的)
 • dot saddest (a. 最悲哀的(为sad的最高级))
 • dot sadness (n. 悲哀)
 • dot woe (n. 悲哀,悲痛,苦痛,不幸,困难)
 • 共8条记录 当前第1-8条 当前第1/1页