banner

单词搜索

相关单词

返回首页

 • dot afflict (v. 使苦恼,折磨)
 • dot martyr (n. 烈士,殉道者
  vt. 杀害,折磨,牺牲)
 • dot molest (v. 折磨,干扰,调戏)
 • dot plague (n. 瘟疫,麻烦,灾祸
  v. 折磨,使...苦恼)
 • dot rack (n. 架,行李架,拷问台
  v. 折磨,使...痛苦,加以拷问)
 • dot scourge (n. 惩罚(灾难,祸患)
  vt 折磨(使...痛苦,严惩))
 • 共6条记录 当前第1-6条 当前第1/1页