banner

单词搜索

相关单词

返回首页

 • dot brown (a. 褐色的,棕色的
  n. 褐色,棕色
  (姓)布朗)
 • dot fair (a. 公平的,晴朗的,美丽的
  n. 展览会,市集
  adj.(皮肤,毛发等)浅色的;白皙的)
 • dot fine (n. 罚款,罚金
  a. 美好的,好的,晴朗的,健康的
  v. 罚款)
 • dot Persia (n. 波斯[现称伊朗])
 • dot recite (v. 背诵,朗读,叙述)
 • dot smiling (a. 微笑的,晴朗美好的)
 • dot sunny (a. 阳光充足的,睛朗的,明媚的)
 • dot Teheran (n. 德黑兰(伊朗首都))
 • 共8条记录 当前第1-8条 当前第1/1页