banner

单词搜索

相关单词

返回首页

 • dot crooked (a. 弯曲的,歪的,邪恶的)
 • dot deflect (v. 打歪,使偏,歪)
 • dot deflection (n. 歪斜,偏,偏向)
 • dot pervert (vt. 误用(歪曲,曲解,败坏,使...反常)
  n. 变态,色狼)
 • dot skew (a. 斜交的(不对称的,误解的)
  n. 斜交(歪斜,歪轮,斜砌石))
 • dot toddle (v. 东倒西歪地走,溜哒,散步
  n. 东倒西歪的走路,刚学走步的小孩)
 • 共6条记录 当前第1-6条 当前第1/1页