banner

单词搜索

相关单词

返回首页

 • dot actual (a. 实际的,真实的)
 • dot false (a. 不真实的,错误的,人造的,假的,虚伪的)
 • dot genuine (a. 真正的,真实的,诚恳的)
 • dot heartily (ad. 衷心地,真实地,热心地)
 • dot lively (活泼的, 活跃的, 栩栩如生的, 真实的)
 • dot plausible (a. 似真实的,似合理的,说得蛮像回事的)
 • dot real (a. 实际的,现实的,真的,真实的)
 • dot reality (n. 现实,实际,真实)
 • dot sincerity (n. 诚实,真实,诚心诚意)
 • dot sooth (n. 真实)
 • dot tangibility (n. 确实性,确切性,真实性)
 • dot true (a. 真的,真实的,正确的)
 • dot truly (ad. 真实地,不假)
 • 共13条记录 当前第1-13条 当前第1/1页