banner

单词搜索

相关单词

返回首页

 • dot away (ad. 远离,离开)
 • dot depart (v. 离开,出发,放弃)
 • dot departure (n. 离开,出发)
 • dot leave (离开,告假,遗留,听任)
 • dot leaves (n. 树叶,花瓣
  v. 离开,出发,留下)
 • dot off (a. 远的,休假的,空闲的
  ad. 走开,出发,隔断
  prep. 离开,脱落,在...之外)
 • dot quit (v. 离开,辞职,停止)
 • dot removed (a. 离开的,间隔的,远视的
  v. 移动,移开
  vbl. 移动,移开)
 • 共8条记录 当前第1-8条 当前第1/1页