banner

单词搜索

相关单词

返回首页

 • dot adaptive (a. 适合的,适应的,能适应的)
 • dot befit (v. 适合,适宜,合式)
 • dot compatible (a. 能共处的,可并立的,适合
  [计算机] 相兼容的)
 • dot fit (a. 适宜的,对的,准备好的
  v. 适合,安装
  n. 适宜,发作,一阵)
 • dot fitness (适合度(生物学术语)
  n. 健康)
 • dot fitting (a. 适合的,恰当的
  n. 试衣)
 • dot menial (a. 适合仆人做的,卑微的)
 • dot propitious (a. 顺利的,适合的,吉祥的)
 • dot suit (n. 套装,诉讼,请求
  v. 适合,取悦,满足)
 • dot suited (适合的)
 • dot unfit (a. 不合适的
  v.&n. 不适合)
 • dot unsuitable (a. 不适合的)
 • 共12条记录 当前第1-12条 当前第1/1页