banner

单词搜索

相关单词

返回首页

 • dot crooked (a. 弯曲的,歪的,邪恶的)
 • dot evil (a. 邪恶的,坏的
  n. 邪恶,罪恶)
 • dot foul (a. 污秽的,邪恶的
  v. 弄脏,妨害,污蔑)
 • dot malignity (n. 邪恶,恶毒)
 • dot nefarious (a. 违法的,邪恶的)
 • dot reprobate (n. 堕落的人,恶棍,被神遗弃的人
  a. 堕落的,邪恶的
  v. 斥责,非难)
 • dot wicked (a. 坏的,邪恶的,缺德的)
 • dot wrong (a. 错误的,不正当的,失常的
  ad. 错误,邪恶)
 • 共8条记录 当前第1-8条 当前第1/1页