banner

单词搜索

相关单词

返回首页

 • dot chase (n. 追求,狩猎
  v. 追捕,追逐,在金属上打花样)
 • dot die (n. 金属模子,印模
  v. 死
  n. 骰子(一个小的正六面体))
 • dot metal (n. 金属,质料
  a. 金属制的
  v. 以金属覆盖)
 • dot metallic (a. 金属的)
 • dot mordant (a. 尖酸的,辛辣的,有腐蚀性的
  n. 金属腐蚀剂,金箔粘著剂
  v. 用媒染剂处理)
 • dot nonmetal (n. 非金属物质)
 • dot plate (n. 碟,盘,金属板,板块
  v. 镀金,电镀)
 • dot selenium (n. [化] 硒 (非金属元素,符号 Se,原子序34))
 • dot slat (n. (木,金属等的)板条)
 • dot spangle (n. 镶金属小片
  vt 使...闪烁)
 • dot wire (n. 电线,电报,金属丝
  v. 给…装电线,发电报)
 • 共11条记录 当前第1-11条 当前第1/1页