banner

单词搜索

相关单词

返回首页

 • dot bunch (n. 一串,一束
  v. 使捆成束,挤成一群
  vi. 集中
  vt. 使成一束(或一群等))
 • dot center (n. 中心,中央
  v. 集中
  vi. 居中
  vt. 使集中)
 • dot concentrate (n. 浓缩,精选
  v. 集中,专心,浓缩
  [计算机] 集中)
 • dot concentration (n. 集中,专心,浓度)
 • dot concentrator (集线器,集中器)
 • dot converge (v. 聚合,集中于一点(或一块))
 • dot focus (n. 焦点,焦距
  v. 集中,聚集,使集中)
 • dot intensive (a. 集中的,强化的,精细的,深入的)
 • dot localize (vi. 集中,局部化
  vt. 使地方化,使局部化)
 • dot scatterbrain (n. 注意力不集中的人)
 • 共10条记录 当前第1-10条 当前第1/1页