banner

单词搜索

单词发音及相关解释

返回首页

 •  
 •   你查询的单词是:cover ([ 'kʌvə ]
 •  
 •   解释: n. 封面,盖子,表面
  v. 覆盖,涉及,包含
 •  
 •   例子: 1. We tried to find cover from the storm.
     我们设法寻找遮蔽暴风雨的地方。
  2. Do not try to cover a mistake.
     不要试图掩盖错误。
 •