banner

单词搜索

单词发音及相关解释

返回首页

 •  
 •   你查询的单词是:daily ([ 'deili ]
 •  
 •   解释: a. 每日的
  ad. 每日,天天
  n. 日报
 •  
 •   例子: 1. I go to the university twice daily.
     我每天去那所大学两次。
  2. I like to read China Daily on my way home.
     我喜欢在回家的途中阅读《中国日报》。
 •