banner

单词搜索

单词发音及相关解释

返回首页

 •  
 •   你查询的单词是:guitar ([ gi'tɑ: ]
 •  
 •   解释: n. 吉他
  vi. 弹吉他
 •  
 •   例子: 1. I like to play guitar.
     我喜欢弹吉他。
  2. Tom is going to buy either a guitar or a piano.
     汤母不是要买一把吉他就是要买一架钢琴。
 •