banner

单词搜索

单词发音及相关解释

返回首页

 •  
 •   你查询的单词是:humorous ([ 'hju:mərəs ]
 •  
 •   解释: a. 幽默的,诙谐的
 •  
 •   例子: 1. Her husband is a humorous man.
     她的丈夫是一个幽默的人。
  2. She writes humorous songs when she is in the right vein.
     她在心情不好的时候写诙谐的歌曲。
 •