banner

单词搜索

单词发音及相关解释

返回首页

 •  
 •   你查询的单词是:open ([ 'əupən ]
 •  
 •   解释: n. 公开,户外,空旷
  a. 开著的,开放的,公开的
  v. 打开,公开,开放
 •  
 •   例子: 1. You may open a current account at a bank.
     你可以在银行开立一个活期帐户。
  2. He has an open mind in this matter.
     他在这个问题上虚怀若谷。
 •