banner

单词搜索

单词发音及相关解释

返回首页

 •  
 •   你查询的单词是:pardon ([ 'pɑ:dn ]
 •  
 •   解释: n. 原谅,赦免
  v. 宽恕,原谅
 •  
 •   例子: 1. I beg your pardon.
     对不起;请原谅。
  2. If I have offended you, I ask your pardon.
     如有冒犯之处,请多多原谅。
 •