banner

单词搜索

单词发音及相关解释

返回首页

 •  
 •   你查询的单词是:their ([ ðɛə, ðər ]
 •  
 •   解释: a. 他们的,它们的
  pron. 他(她,它)们的
 •  
 •   例子: 1. They washed their faces.
     他们洗了脸。
  2. We have no idea how the birds find their way.
     我们不知道这些鸟如何找到它们的路。
 •