banner

单词搜索

单词发音及相关解释

返回首页

 •  
 •   你查询的单词是:verbal ([ 'və:bəl ]
 •  
 •   解释: a. 动词的,口头的,用言辞的,用文字的
 •  
 •   例子: 1. I am making a verbal translation.
     我正在逐字的翻译。
  2. The teacher teaches us the verbal skills.
     老师告诉我们使用言辞的技巧。
 •