banner

单词搜索

单词发音及相关解释

返回首页

 •  
 •   你查询的单词是:version ([ 'və:ʃən ]
 •  
 •   解释: n. 版本,翻译
 •  
 •   例子: 1. This shirt is a cheaper version of the one I saw in that shop.
     这件衬衫同我在那家商店里见到的几乎一样,但它是便宜货。
  2. The two newspapers gave different versions of what happened.
     两家报纸对发生的事说法不一。
 •