banner

单词搜索

单词发音及相关解释

返回首页

 •  
 •   你查询的单词是:vacation ([ və'keiʃən;vei'keiʃən ]
 •  
 •   解释: n. 假期,休假
  vi. 度假
 •  
 •   例子: 1. Where did you go for your vacation?
     你去哪里度假了?
  2. School children are on vacation.
     小学生们正在放假。
 •