banner

单词搜索

单词发音及相关解释

返回首页

 •  
 •   你查询的单词是:variety ([ və'raiəti ]
 •  
 •   解释: n. 多样,种类,杂耍
 •  
 •   例子: 1. My last job lacked variety; I was doing the same things all the time.
     我上次那份工作缺乏变化,我老是在做同样的事情。
  2. Variety is the spice of life.
     变化是生活的调味品。
 •