banner

单词搜索

单词发音及相关解释

返回首页

 •  
 •   你查询的单词是:virtual ([ 'və:tjuəl, -tʃuəl ]
 •  
 •   解释: a. 虚拟的,实质的
 •  
 •   例子: 1. A virtual state of war exists between the two countries.
     这两国间实际上处于战争状态。
  2. Our deputy manager is the virtual head of the business.
     我们的副经理是公司的实际负责人。
 •