banner

单词搜索

单词发音及相关解释

返回首页

 •  
 •   你查询的单词是:abandon ([ ə'bændən ]
 •  
 •   解释: v. 放弃,遗弃,沉溺
 •  
 •   例子: 1. The cruel man abandoned his wife and child.
     那个狠心的男人抛弃了他的妻儿。
  2. They had abandoned all hope.
     他们已经放弃了一切希望。
 •