banner

单词搜索

单词发音及相关解释

返回首页

 •  
 •   你查询的单词是:abrupt ([ ə'brʌpt ]
 •  
 •   解释: a. 突然的,唐突的
 •  
 •   例子: 1. That young man has an abrupt manner.
     那个年轻人态度很无礼。
  2. The meeting came to an abrupt end.
     会议突然结束了。
 •