banner

单词搜索

单词发音及相关解释

返回首页

 •  
 •   你查询的单词是:anchor ([ 'æŋkə ]
 •  
 •   解释: n. 铁锚
  v. 停泊,抛锚,用锚系住
  v. 担任(广播,电视新闻节目)的主持人
 •  
 •   例子: 1. Hope is his only anchor.
     希望是他唯一的依靠。
  2. He anchored the winning team.
     他担任胜了那一队的最后一棒。
 •