banner

单词搜索

单词发音及相关解释

返回首页

 •  
 •   你查询的单词是:ashore ([ ə'ʃɔ: ]
 •  
 •   解释: ad. 在岸上,上岸
 •  
 •   例子: 1. He managed to swim ashore.
     他设法向岸边游过去。
  2. They have been ashore for two hours.
     他们上岸已经两个小时了。
 •