banner

单词搜索

单词发音及相关解释

返回首页

 •  
 •   你查询的单词是:ball ([ bɔ:l ]
 •  
 •   解释: n. 球,舞会
  vt. 把...捏成球状
 •  
 •   例子: 1. She rolled the socks into a ball.
     她把袜子卷成一团。
  2. How did you enjoy the ball?
     你们在舞会上玩得高兴吗?
 •