banner

单词搜索

单词发音及相关解释

返回首页

 •  
 •   你查询的单词是:but ([ bʌt ]
 •  
 •   解释: ad. 仅仅,只
  conj. 但是
  prep. 除...以外
 •  
 •   例子: 1. Do as I tell you, no but about it.
     照我说的去做,不得反对。
  2. He's still but a child.
     他还是个小孩子。
 •