banner

单词搜索

单词发音及相关解释

返回首页

 •  
 •   你查询的单词是:casual ([ 'kæʒjuəl ]
 •  
 •   解释: a. 偶然的,随便的,非正式,漫不经心的
 •  
 •   例子: 1. She is casual about winning the prize.
     她对获奖漫不经心。
  2. John is a casual; he can't find a proper job anywhere.
     约翰是个临时工,他到处找不到正式工作。
 •