banner

单词搜索

单词发音及相关解释

返回首页

 •  
 •   你查询的单词是:composition ([ kɔmpə'ziʃən ]
 •  
 •   解释: n. 作文,著作,组织,合成物,成份
 •  
 •   例子: 1. He played many of his compositions for me.
     他为我演奏了他的许多乐曲。
  2. He has a touch of madness in his composition.
     他有点疯疯癫癫。
 •