banner

单词搜索

单词发音及相关解释

返回首页

 •  
 •   你查询的单词是:concerning ([ kən'sə:niŋ ]
 •  
 •   解释: prep. 关于
 •  
 •   例子: 1. They show great anxiety concerning their retirement allowance.
     他们对自己的养老金问题显得十分焦虑。
  2. Concerning each of two or more persons or things.
     交互的,相互的关于两个或多个人或物中的每一个的
 •