banner

单词搜索

单词发音及相关解释

返回首页

 •  
 •   你查询的单词是:cross ([ krɔs ]
 •  
 •   解释: n. 十字架,十字架形物件,交叉路
  a. 生气的,交叉的,相反的
  v. 交叉,横过,越过
 •  
 •   例子: 1. If you can't sign your name, make a cross instead.
     你如果不会签名,画一个十字也可以。
  2. He crossed me in everything.
     他事事阻挠我。
 •