banner

单词搜索

单词发音及相关解释

返回首页

 •  
 •   你查询的单词是:demanding ([ di'mɑ:ndiŋ; (US) di'mændiŋ ]
 •  
 •   解释: a. 要求多的,吃力的
 •  
 •   例子: 1. Teaching is a demanding profession.
     教学工作是个要求很高的工作。
  2. He prejudiced his claim by demanding too much compensation.
     他索赔过高反而使他的要求无法实现。
 •