banner

单词搜索

单词发音及相关解释

返回首页

 •  
 •   你查询的单词是:diversion ([ dai'və:ʃən ]
 •  
 •   解释: n. 转向,转移,娱乐活动
 •  
 •   例子: 1. I think your last argument was a diversion to make us forget the main point.
     我认为你最后的那个论点是在转移目标,以便我们忘掉要点。
  2. Chess is his favorite diversion.
     象棋是他最喜欢的娱乐活动.
 •