banner

单词搜索

单词发音及相关解释

返回首页

 •  
 •   你查询的单词是:excursion ([ iks'kə:ʃən ]
 •  
 •   解释: n. 远足,短途旅行
 •  
 •   例子: 1. We shall make an excursion to Hangzhou this weekend.
     这个周末我们将去杭州旅行。
  2. The excursion was the high spot of our holiday.
     我们那个假日的最大乐趣是远足。
 •