banner

单词搜索

单词发音及相关解释

返回首页

 •  
 •   你查询的单词是:fabulous ([ 'fæbjuləs ]
 •  
 •   解释: a. 传说的,无根据的,难以置信的
 •  
 •   例子: 1. He is a fabulous hero in that book.
     在那本书中他是个传奇式的英雄。
  2. The little boy's performance is fabulous.
     那个小孩的表演真是精彩。
 •