banner

单词搜索

单词发音及相关解释

返回首页

 •  
 •   你查询的单词是:faculty ([ 'fækəlti ]
 •  
 •   解释: n. 才能,能力,全体教员
  n. (大学的)系, 科, 院
 •  
 •   例子: 1. This boy has a faculty of making friends easily.
     这个男孩有交友的能力。
  2. There will be a meeting for the English faculty this afternoon.
     今天下午英语系的教职员工要开个会。
 •