banner

单词搜索

单词发音及相关解释

返回首页

 •  
 •   你查询的单词是:goal ([ gəul ]
 •  
 •   解释: n. 目标,终点
  n.球门;得分
 •  
 •   例子: 1. You'd better set a goal before you start the drill.
     练习开始前,你最好设定一个目标。
  2. He has achieved his goal.
     他已经实现了他的目标。
 •