banner

单词搜索

单词发音及相关解释

返回首页

 •  
 •   你查询的单词是:greeting ([ 'gri:tiŋ ]
 •  
 •   解释: n. 问候,招呼
 •  
 •   例子: 1. "Good morning," I said, but he didn't return the greeting.
     “早上好。”我说,但他并没有回答我的问候。
  2. He gave us a cheery greeting.
     他愉快地跟我们打招呼。
 •