banner

单词搜索

单词发音及相关解释

返回首页

 •  
 •   你查询的单词是:haircut ([ 'heəkʌt ]
 •  
 •   解释: n. 理发
 •  
 •   例子: 1. You ought to have a haircut.
     你该去剪发了。
  2. That's a nice haircut.
     那个发式很漂亮。
 •