banner

单词搜索

单词发音及相关解释

返回首页

 •  
 •   你查询的单词是:hardy ([ 'hɑ:di ]
 •  
 •   解释: a. 难的,艰苦的,坚硬的
  ad. 努力地,辛苦地,坚硬地
 •  
 •   例子: 1. A few hardy people swam in the icy water.
     一些强壮的人在冰冷的水中游泳。
  2. Strawberry is hardy and easy to grow in all soil.
     草莓耐寒,各种土壤里都容易生长。
 •