banner

单词搜索

单词发音及相关解释

返回首页

  •  
  •   你查询的单词是:moderator ([ 'mɔdəreitə ]
  •  
  •   解释: n. 调解人,仲裁人
    n. 减速剂 (降低自由中子在核反应堆中速度的物质,让中子更可能使铀235原子裂变,而较少被铀238原子吸收)
  •  
  •   例子:
  •