banner

单词搜索

单词发音及相关解释

返回首页

 •  
 •   你查询的单词是:natural ([ 'nætʃərəl ]
 •  
 •   解释: a. 自然的,正常的
 •  
 •   例子: 1. I prefer to see animals living in their natural state.
     我宁愿看处于野生状态的动物。
  2. It's quite natural that you should succeed.
     你的成功是很自然的事情。
 •