banner

单词搜索

单词发音及相关解释

返回首页

  •  
  •   你查询的单词是:naturalism ([ 'nætʃərəlizəm ]
  •  
  •   解释: n. 自然(状态)
  •  
  •   例子: 1. One who believes in and follows the tenets of naturalism.
       自然主义者信仰和追随自然主义信条的人
  •