banner

单词搜索

单词发音及相关解释

返回首页

 •  
 •   你查询的单词是:naturally ([ 'nætʃərəli ]
 •  
 •   解释: ad. 自然地
 •  
 •   例子: 1. Try to act naturally, even if you're tense.
     即使紧张也不要做作.
  2. Plants grow naturally in such a good climate.
     在这麽好的气候条件下, 植物可以自然生长.
 •